İçindekiler

Kapak
Araştırma makalesi
Hava Aracı İçin Simulink-Flightgear Ortamlarında Uçuş Testlerinin Gerçeklenmesi Ve Aerodinamik Etkilerin Stabilite/gövde Eksenlerinde Karşılaştırılması
FlIght Tests For AIrcraft In SImulInk-FlIghtgear EnvIronments And ComparIson Of AerodynamIc Effects On StabIlIty/frame Axes

Nafi Kulaksız, Muhsin Hançer

Pekiştirilmiş Panellerin Sanal Testi
StIffened Panel VIrtual Test

Ömer Şişkolar, Hakan Sezen, Fatma Hilal Genç, Erhan Çiftçi, Mesut Uyaner

Elektrodepolama Yöntemi Kullanılarak Üretilen Ni-Cr Alaşım Kaplamaların Optimizasyonu
OptImIzatIon Of NI-Cr Alloy CoatIngs Produced UsIng The ElectrodeposItIon Method

Mehmet Demir, Erdoğan Kanca, İsmail Hakki Karahan

Havacılık Öğrencilerinin İstihdam Umudu Düzeylerinin İncelenmesi
InvestIgatIon Of Employment Hope Levels Of AvIatIon Students

Gamze Nur Kakşa, Sezer Yasin Soycan

Static Analysis And Design Of Fixed-Wing Tactical Unmanned Aerial Vehicle (tuav) Retractable Main Landing Gear
SabIt Kanatlı TaktIk Insansız Hava Aracı (tuav) KatlanabIlIrI Ana InIş Takımının StatIk AnalIzI Ve Tasarımı

Abdullah Kocamer, Metin Uzun, Sezer Çoban

index index index