Hoshın Kanrı Planlamanın Havacılık İşletmelerinde Uygulaması

HAVACILIK İŞLETMELERİNDE HOSHİN KANRİ

Abdurrahim Öztürk,Esen Özdemir,Afranur Gürcüoğlu,Halil İbrahim Koçoğlu,Fatih Bekmezci,Samet Sevim

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 11-36
ÖZ

Çalışmada Hoshin Kanri hakkında detaylı araştırmalar yapılmış, Hoshin Kanri'nin tarihçesi, modeli ve çeşitli dalları verilmiş ve PDCA Döngüsü arasındaki ilişkiden bahsedilmiştir. Hoshin Kanri uygulaması, PDCA döngüsünün uygulamalarını kapsar ve bir ilişki ve değiş tokuşta birbirlerinden faydalanırlar. PDCA'ya ek olarak, Hoshin Kanri Metodu'nda kullanılan diğer iki basit ama etkili ve değerli uygulama olan Cathball ve Kendi Kendine Teşhis de çalışmaya dahil edildi. Hoshin Kanri birçok uygulama ve modelle ilişkilendirilmiştir. Adil Model bunun bir örneğidir. Hazırlanan çalışma havacılık sektörü adına yapılmış bir uygulamadır. Bu uygulama ile Hoshin Kanri'nin bahsi geçen sektörde daha verimli kullanılacağı düşünülmektedir.

 

In the study, detailed researches were made about Hoshin Kanri, Hoshin
Kanri's history, model and various branches were given, and the relationship between the PDCA Cycle was mentioned. The Hoshin Kanri practice covers the practices of the PDCA cycle, and they benefit from each other in a relationship and exchange. In addition to PDCA, two other simple but effective and valuable applications used in the Hoshin Kanri Method, Cathball and Self-diagnosis, were also included in the study. Hoshin Kanri is associated with many applications and models. The Fair Model is an example of this. The prepared study is an application made on behalf of the aviation industry. With this application, it is thought that Hoshin Kanri will be used more efficiently in the aforementioned sector.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Abdurrahim Öztürk, Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Hoshın Kanrı Planlamanın Havacılık İşletmelerinde Uygulaması, Araştırma Makalesi,
, Vol. 1(1)
Geliş Tarihi : 31.05.2022, Kabul Tarihi : 29.06.2022 , Yayın Tarihi : 29.06.2022
Asrel Aerospace Research Letters
ISSN: ;
E-ISSN: 2980-0064 ;
index index index