Elektrodepolama Yöntemi Kullanılarak Üretilen Ni-Cr Alaşım Kaplamaların Optimizasyonu

Optimization of Ni-Cr Alloy Coatings Produced Using the Electrodeposition Method

Mehmet Demir,Erdoğan Kanca,İsmail Hakki Karahan

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 95-112
ÖZ

Elektrodepolama yöntemi, metal, alaşım veya kompozit kaplamaların elde edilmesinde önemli bir tekniktir. Elektrodepolama yöntemi ile elde edilen Ni-Cr alaşımlı kaplamalar özellikle korozif ortamlarda tercih edilmektedir. Bu çalışma, elektrodepolama yöntemi ile Ni-Cr alaşım kaplama elde edilmesi ve deneysel tasarım yöntemlerinden biri olan Taguchi yöntemi kullanılarak optimizasyon parametrelerinin belirlenmesi ile ilgilidir. Elektrodepolama yönteminde parametre fazlalığı nedeniyle deneysel parametreleri belirlemek için bu yöntem tercih edilmiştir. Bu amaçla Taguchi L9 ortogonal dizisi seçilmiştir. Parametre olarak; pH, sıcaklık, akım yoğunluğu ve karıştırma hızının üç farklı seviyesi kullanılmıştır. Korozif ortamlarda Ni-Cr kaplamalar tercih edildiğinden, kaplamayı etkileyen faktörlerin tafel ekstrapolasyon yöntemi ile elde edilen korozyon sonuçlarına etkisi sinyal-gürültü oranı, ortalama etkiler ve varyans analizi ile incelenmiştir. Tafel ekstrapolasyon yöntemi kullanılarak elde edilen eğrilerin korozyon oranları (mm/yıl) belirlenmiştir. Deneyler arasında en iyi sonucu pH 2.5, sıcaklık 40 °C, akım yoğunluğu 200 mA/cm2 ve numunenin karıştırılmaması vermiştir. Ayrıca akım yoğunluğunun Ni-Cr korozyon sonuçları üzerinde baskın etkilere sahip olduğu bilimsel ve istatistiksel çalışmalarla doğrulanmıştır.

 

Electrodeposition method is an important technique for obtaining metal, alloy or composite coatings. Ni-Cr alloy coatings obtained by electrodeposition method are preferred especially in corrosive environments. This study is about obtaining Ni-Cr alloy coating by electrodeposition method and determining optimization parameters using Taguchi method, which is one of the experimental design methods. Taguchi method has been used to determine the experimental parameters due to the excess of parameters in the electrodeposition method. For this purpose, Taguchi L9 orthogonal array was chosen. As a parameter; three different levels of pH, temperature, current density and stirring rate were used. Since Ni-Cr coatings are preferred in corrosive environments, the effects of the factors affecting the coating on the corrosion results obtained by the tafel extrapolation method were investigated by signal-to-noise ratio, average effects and variance analysis. Corrosion rates (mm / year) of the curves obtained using the Tafel extrapolation method were determined. Among the experiments, the best result was given by pH 2.5, temperature 40 °C, current density 200 mA/cm2 and the sample without stirring. In addition, it has been confirmed by scientific and statistical studies that current density has dominant effects on Ni-Cr corrosion results.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Demir, İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Elektrodepolama Yöntemi Kullanılarak Üretilen Ni-Cr Alaşım Kaplamaların Optimizasyonu, Araştırma Makalesi,
, Vol. 1(2)
Geliş Tarihi : 23.11.2022, Kabul Tarihi : 31.12.2022 , Yayın Tarihi : 31.12.2022
Asrel Aerospace Research Letters
ISSN: ;
E-ISSN: 2980-0064 ;
index index index